I. INFORMACJE OGÓLNE

WĘGLOBUD Szczucin  firma prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, zwana dalej Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet i telefonicznie.

Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej: www.polskiwegiel.com

Sprzedawca ustala następujące sposoby komunikowania się z nabywającymi towary, zwanymi dalej Kupującymi: e-mailowo lub telefonicznie,listownie na adresy i numer telefonu wskazane poniżej w punkcie 4.

Dane Sprzedawcy:
Paco Group Patryk Kmieć
ul. Piłsudskiego 36, 33-230 Szczucin
NIP: 871 177 51 71,

e-mail: taniwegiel@wp.pl
nr tel +48 533 963 033
wpisana do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej pod nr NIP 871 177 51 71

Formularz zamówienia

Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka (torebki) oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Sprzedawca będzie przesyłać Kupującemu informacje dotyczące towarów znajdujących się w ofercie e-sklepu za zgodą Kupującego. Wszystkie promocje i rabaty dotyczą Kupujących, którzy dokonają rejestracji w sklepie internetowym i wyrażą na to zgodę.Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie aktualnego numeru telefonu,  adresu e-mail, adresu zamieszkania lub siedziby, adresu pod który ma zostać doręczona przesyłka,PESEL i nr. dowodu osobistego – w przypadku zakupu bez akcyzy. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wyłącznie w przypadku składania zamówień przez konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Sprzedawcy w
całości.

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu  - służącego do składania zamówień.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

II. Realizacja zamówienia - Przedstawiona oferta stanów i ofertę handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, zawierają koszt dostawy, nie zawierają akcyzy. W trakcie składania Zamówienia  – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. W przypadku zdarzeń losowych typu: awarie maszyn i urządzeń, awarie pojazdów, nie korzystnej pogody, nagłego zatrzymania wydobycia na kopalni, braku dostaw surowca i innych nie planowanych zdarzeń.

Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie (opóźnić się od 1 do 21dni od pierwotnego terminu realizacji)

Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od umowy, a Sprzedający zobowiązany jest w terminie 3 dni od zrezygnowania z zamówienia przez Kupującego zwrócić mu ewentualną wpłatę (jeśli była  dokonana) zgodnie z jej pierwotną wartością.

Kierowca sam ocenia w którym miejscu pod adresem dostawy bezpiecznie rozładuje towar, nie jest zobowiązany wjeżdżać w ciasne/niewygodne bramy/uliczki/podwórka, może odmówić wjazdu na nie utwardzone tereny/posesje, nie odśnieżone place, nie wnosi towaru do pomieszczeń socjalnych typu: garaż, kotłownia, piwnica itp. Rozładunek odbywa się w odległości do 5m od auta.Zamawiający zobowiązuje się do odebrania zamówionego towaru od Sprzedającego w ustalonym wcześniej terminie.Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego

Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
f) informacji o płatności akcyzy w przypadku braku zwolnienia.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam” z obowiązkiem zapłaty.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PolskiWęgiel Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Kupujący, któremu nie przysługuje ustawowe zwolnienie z podatku akcyzowego na produkty węglowe, przy złożeniu zamówienia zobowiązany jest do zaznaczenia opcji zapłaty akcyzy w wysokości 37,47 zł brutto/tonę. Kwota akcyzy zostanie doliczona do zamówienia, a jej płatność zostanie uwidoczniona na dokumentach sprzedaży. Kupujący który zaznaczy w formularzu zamówienia rodzaj zwolnienia z akcyzy ,oświadcza że informacja o zwolnieniu jest stanem faktycznym i zobowiązuję się do podpisu i zwrotu Kurierowi dokumentu sprzedaży Faktura Vat wraz z Dokumentem Dostawy.Opakowanie danego produktu dostarczonego do Kupującego może się różnić od wyglądu opakowania zamieszczonego na stronie internetowej  lub w innych materiałach reklamowych. Sprzedawca zastrzega sobie w wyjątkowych okazjach prawo do dostarczenia produktów w opakowaniach zastępczych.Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia są realizowane przy płatności przelewem lub systemem płatności PAYU po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bieżącym Sprzedawcy. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy są realizowane w najbliższym dniu roboczym.Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej:
www.polskiwegiel.com

Zamówienia realizowane są wg kolejności ich złożenia.Zamówienia są realizowane za pośrednictwem firm kurierskich lub transportem Regionalnym.Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej oraz Prawie Przewozowym.Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail informację potwierdzającą zawarcie umowy sprzedaży zamówionego towaru.Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem telefonu Kupujący otrzyma informację o obowiązywaniu niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie internetowej www.polskiwegiel.com, a po złożeniu zamówienia potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, dane do dokonania płatności oraz przewidywany termin realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia drogą telefoniczną jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: taniwegiel@wp.pllub na papierze względnie nagraniem rozmowy telefonicznej na trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedawcy. Towarem jest Polski Węgiel Kamienny.

Może być zapakowany w opakowania foliowe 25kg lub “BIG-BAG - 1 tona” w zależności od danego zamówienia.W przypadku towaru workowanego, węgiel jest ułożony na palecie o wymiarach podstawy
1200mm x 800mm w ilości 1tony lub na takiej samej palecie w ilości 0,5 tony. Jeden worek = 25kg brutto +/- 1 % (1t=40 opakowań po 25kg) znak „e”Palety z towarem są zabezpieczone folią “strecz” oraz opasane taśmą pakową.Parametry chemiczne węgla mogą nieznacznie się różnić w zależności od danego sortu w związku z naturalnymi wahaniami między sortami. W okresach wzmożonych opadów atmosferycznych może się zdarzyć, że towar (węgiel) będzie powierzchownie mokry.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Sprzedawca. Nie przyjmujemy zwrotów  wysłanych przesyłką za pobraniem.Dostawa towaru odbywa się po zapłacie ceny towaru przez Kupującego na rachunek bieżący Sprzedawcy o numerze: 10 1240 2656 1111 0010 5570 0408 lub systemem płatności PayU Zapłata ceny sprzedaży powinna nastąpić w terminie do 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane także w sytuacji, gdy (a) transakcji nie uda się autoryzować w systemie płatniczym (b) we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości. Czas realizacji zamówienia (czas od potwierdzenia zamówienia do wysyłki) wynosi od 1 do 10 dni roboczych i może zostać przedłużony za zgodą obu Stron. Sprzedaż dokumentowana jest wystawieniem na rzecz Kupującego paragonu fiskalnego lub Faktury VAT wraz z Dokumentem Dostawy. Kupujący zobowiązany jest potwierdzić odbiór dostarczonego towaru. Celem uzyskania zwolnienia z akcyzy Kupujący zobowiązany jest podpisać tzw. Dokument dostawy wyrobów węglowych lub Fakturę VAT stanowiącą Dokument dostawy oraz przekazać Kurierowi .W razie odmowy podpisu w obecności Kuriera Dokumentu Dostawy wyrobów węglowych lub Faktury VAT Kupującemu zostanie wystawiona Faktura korygująca zawierająca doliczoną cenę akcyzy w wysokości 30,46 zł netto/tonę tj. 37,47 zł brutto/tonę. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm i ofoliowania. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Na nr telefonu 508-030-473.Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków przesyłki w transporcie. Nazwa lub wyróżnik typu węgla, np. węgiel płomienny typ 31.1, węgiel płomienny typ 31.2 itp. Nazwa lub symbol sortymentu węgla, np. orzech O, orzech I OI, orzech II OII, groszek Gk, groszek II GkII, miał I MI, miał II MII itp. UWAGA: Cyfry rzymskie przy nazwie lub symbolu sortymentu nie oznaczają gatunku węgla, jak potocznie się uważa (orzech II może mieć wartość opałową wyższą od orzecha I, groszku I itp.). Określają one wielkości ziaren węgla. Pojęcie gatunku nie funkcjonuje w obrocie węglem.Symbol klasy węgla, np. 28-07-06 lub 24-12-10. Pierwsze dwie cyfry oznaczają wartość opałową węgla, która jest miarą ilości zawartej w węglu energii i zarazem jest podstawowym parametrem cenotwórczym węgla. Jednostką wartości opałowej jest 1kJ/kg (kilodżul/kilogram). Zależność wielkości zużycia węgla od jego wartości opałowej jest prosta –np. dla uzyskania takiego samego efektu energetycznego trzeba zużyć 1000kg węgla o wartości opałowej 30.000kJ/kg (lub inaczej 30GJ/Mg – gigadżuli/tonę), 1200kg węgla o wartości opałowej 25.000kJ/kg lub 1500kg węgla o wartości opałowej 20.000kJ/kg.Dysponujemy wysokiej klasy wilgotnościomierzami i każdorazowo dokonujemy badania wilgotności  wysyłanej partii towaru(węgla) .

Dostawa za pobraniem - ważne informacje

Kupujący oświadcza że zapoznał się z regulaminem odnośnie zwrotu kosztów przesyłki za nieodebraną przesyłkę wysłaną „ ZA POBRANIEM” , a z dniem wydania danej rzeczy przez Sprzedawcę, prawo własności do niej należy do osoby kupującej , jeżeli Kupujący nie odbierze palet z wyrobami węglowymi dostarczonej na podany przez niego adres (czyli rzeczy już należącej do niego) – narusza warunki umowy. Wobec naruszeń warunków umowy, sprzedawca ma prawo dochodzić od klienta obowiązku wykonania zawartej umowy, czyli zapłaty ceny za towar oraz odszkodowania za poniesione wydatki (np. koszty odesłania towaru z powrotem dla sprzedawcy, czy koszty magazynowania). Sprzedający może żądać od klienta zapłaty za towar, kosztów przesyłki w pierwszą stronę oraz kosztów przesyłki z powrotem do Sprzedawcy, jako wynagrodzenie za poniesione straty i naprawienie szkody z tytułu niewykonanej umowy w kwocie 209,00 razy dwa do każdej palety węgla/miału, ekogroszku , jako poniesione koszty wysyłki w terminie do 7 dni od wystawionej NOTY OBCIĄŻENIOWEJ i wysłanej Kupującemu lub dwukrotnie awizowanej przez Pocztę Polską.  W takiej sytuacji Sprzedawca nie musi ponownie odsyłać produktu do klienta .
Kupujący oświadcza że adresem właściwym do wysyłki korespondencji związanej z żądaniem zwrotu kosztów transportu kurierskiego z nieodebranej wysyłki węgla jest adres mailowy wskazany w korespondencji zakupu węgla poprzez stronę www.polskiwegiel.com , jak również adres zamieszkania, adres dostawy wyrobów węglowych właściwy do kierowania korespondencji listowej listem poleconym do Kupującego , jak również poprzez dwukrotne awizowanie Pocztą Polską Kupujący akceptuję jako prawidłowo dostarczona . Kupujący oświadcza że znana jest mu wartość kosztów pokrycia-zwrotu dla Sprzedającego za nieodebranie z miejsca wskazanego w zakupie węgla i jego wysyłki na podany adres doręczenia .
Wszelkie uwagi i reklamacje na temat wyglądu i jakości przesyłki paletowych muszą być zgłoszone Kurierowi przez Kupującego ,oraz w jego obecności spisany musi być protokół uszkodzenia .
Adresem właściwym do kierowania korespondencji do Sprzedającego jest Paco Patryk Kmieć 33-230 Szczucin ul. Piłsudskiego 36 , oraz adres mailowy: handelweglobud@wp.pl

Forma płatności:
Preferujemy wpłatę na konto bankowe lub PAYU czyli tzw. płatność z góry. Nie wysyłamy przesyłki za pobraniem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu  zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.Zamówienia nieopłacone przez 7 dni kalendarzowe będą anulowane, Sprzedający nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.

III. Odstąpienie od umowy, reklamacje

Przysługuje Państwu uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i zwrotu zakupionego towaru w terminie do 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Paco Group Patryk Kmieć ul. Piłsudskiego 36, 33-230 Szczucin NIP 871 177 51 71

W przypadku skorzystania przez Kupującego z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed terminem. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracany towar musi być w ilości zgodnej z ilością zakupioną uwidocznioną na Fakturze VAT lub paragonie fiskalnym i być w stanie zapaletowanym i zafoliowanym w sposób w który wcześniej otrzymał od Sprzedawcy. Na dokumencie odstąpienia od umowy musi znajdować się taka sama ilość towaru do odstąpienia i zwrotu jaka była wcześniej zakupiona została przez Kupującego. Sprzedawane towary podlegają rękojmi na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność ograniczona jest maksymalnie do wartości produktu.Rękojmia nie obejmuje kosztów demontażu, montażu wadliwego produktu, oraz ewentualnych szkód związanych z
koniecznością jego demontażu, dostarczenia, montażu czy czasowego pozbawienia z możliwości korzystania. Reklamację towaru składa się przesyłając Sprzedawcy (w oryginale, kserokopii lub skanem) dowód
zakupu towaru (paragon lub faktura).

Reklamacja będzie przebiegała w następujący sposób:

a) Kupujący zgłasza wadę towaru wraz z dokładnym opisem i zdjęciem oraz przesyła Sprzedawcy
na adres: Paco Group Patryk Kmieć ul. Piłsudskiego 36, 33-230 Szczucin NIP 871 177 51 71 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: taniwegiel@wp.pl

b) Kupujący zobowiązany jest do przygotowania towaru w miejscu dostawy w celu weryfikacji czy wada istnieje. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

c) Towar powinien być przygotowany przez Kupującego do ewentualnego odbioru przez Sprzedawcę poprzez wystawienie towaru na zewnątrz w miejscu utwardzonym, dogodnym technicznie do odbioru na dostarczonej przez Sprzedawcę palecie zabezpieczonej do transportu. Sprzedawca rozpatruje reklamację na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w terminie 14 dni od jej wpłynięcia.

Procedura reklamacyjna kończy się:

a) uznaniem reklamacji - Kupujący otrzyma obniżkę ceny towaru lub zwrot ceny towaru oraz kosztu przesyłki lub nowy towar wolny od wad,b) odmową uznania reklamacji - Kupujący otrzyma pisemne uzasadnienie odmowy uznania reklamacji.Kupujący ma m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

b) zwróceniem się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej umowy sprzedaży towaru,
c) zwróceniem się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

IV. Usługi

Sklep umożliwia klientom odbieranie od Sklepu informacji handlowych w formie e-mail, na podany przez klienta adres e-mail (Usługa Newsletter’a). Aby uaktywnić tą usługę należy wpisać swój adres e-mail w odpowiednim formularzu (w stopce strony, lub podczas zakładania konta). W każdej chwili klient może odwołać usługę. Umowa o świadczenie tej usługi zawierana jest na czas nieokreślony. Ulega rozwiązaniu po kliknięciu w link dostępny w każdej wysyłanej wiadomości, lub też z poziomu swojego panelu klienta.

V. Pozostałe postanowienia

Każdy zarejestrowany Kupujący ma prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę do celów związanych z realizacją złożonych zamówień.  Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres sklepu. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.Zgoda na przekazywanie przez Sprzedawcę innym podmiotom informacji handlowej oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz.833 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wymaga wyraźnej zgody Kupującego złożonej przy składaniu zamówienia lub w terminie późniejszym. W przypadku zwrotu do Sprzedawcy nieodebranej przez Kupującego w terminie przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do poniesienia opłaty za zwrot przesyłki w wysokości kosztów związanych bezpośrednio ze zwrotem, tj. odpowiednio: 139 zł brutto/miejsce paletowe lub 20 zł brutto/worek. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują w przypadku zamówień składanych od dnia 25 grudnia 2014 r. Załączniki do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 827)Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej oraz Prawie Przewozowym.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Kupującym w razie sporu zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Administrator Paco Group Patryk Kmieć ul. Piłsudskiego 36, 33-230 Szczucin
NIP: 8711775171oznacza  świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.